Výzva - Orez drevín v ochrannom pásme elektrických sietí

Západoslovenská distribučná vyzýva na orez drevím v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok. 

Bližšie informácie nájdete v prílohe

Rozhodnutie URSO

Rozhodnutie URSO o maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu pre rok 2017

Aktuálne nálepky na zberné nádoby sú platné do 28.2.2017!

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu pre rok 2017 je nutné uhradiť do 28. februára 2017 pričom občan dostane nálepku, ktorou je nutné označiť zbernú nádobu. Po 1.3.2017 nebudú neoznačené zberné nádoby vzprázdňované.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania stavby

 " Výstavba bytových domov a občianskej vybavenosti - Zátišie v lokalite C11, D3 Pod Pšeno-Most pri Bratislave, II. etapa - 9 bytových domov a polyfunkčný objekt - časť: terasa s altánkom pre polyfunkčný objekt č. 16"

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

 

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 15. decembra 2016 (štvrtok) o 16.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave

P r o g r a m :

  1. Otvorenie

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS